Google+ Followers

۱۳۹۵/۱/۱۵

گام هایت در چهارگاه

به نواختن رِنگی می‌ماند، گام نهادنت. رِنگ را گام بزنی، رقصی این چنین خواهد بود. اما هشداری ست در این گام نهادن. دورباشی. رنگی ست در چهارگاه. حماسی و استوار. تک نوازی رنگی در چهارگاه. نوازش رقاصانه ساز در قامت دو گام استوار. همه وسوسه وجود از چنین رِنگی ست.