Google+ Followers

۱۳۹۲/۱/۱۱

۵۴. ۶

۵۴. ۶ جملات من بدین شیوه روشنی بخشند: هر کس که آن‌ها را فهم کند، درخواهد یافت که مهمل‌اند، هنگامی که از آن‌ها چون نردبانی استفاده کند که به فراسوی آن‌ها بَررَود. او، به تعبیری، پس از بالا آمدن از آن، بایستی نردبان را دور بیندازد. او بایستی از این جملات فرارود، و آنگاه است که جهان را به درستی خواهد نگریست.

«تراکتاتوس، از ترجمه انگلیسی Dainel Kolak»
پی نوشت: دوستی ترجمه این فقره از تراکتاتوس را که میرشمس الدین ادیب سلطانی انجام داده، برایم فرستاده. در ترجمه‌اش به جای «مهمل» آورده است «بی‌معنا» که اصلا دقیق نیست. این اشتباه را برخی در ترجمه انگلیسی هم مرتکب شده اند. برای ویتگنشتاین مهمل و بی معنا متفاوت هستند. 

هیچ نظری موجود نیست: