Google+ Followers

۱۳۹۲/۱/۴

۴۱. ۶

۴۱. ۶ معنای جهان بایستی بیرون از جهان خفته باشد. در جهان هر چیز چنان است که هست و چنان رخ می‌دهد که رخ می‌دهد. درون جهان هیچ ارزشی نیست، و اگر می‌بود بی‌بها می‌بود.
اگر ارزش قرار است که بهایی داشته باشد، بایستی بیرون از هر رخداد و چنین یا چنان بودنی باشد. چرا که همه رخداد‌ها و چنین یا چنان بودن‌ها تصادفی‌اند.
ناتصادفی در جهان یافت نمی‌شود که اگر یافت می‌شد خود نیز تصادفی می‌بود.
ارزش جهان بیرون از جهان خفته است.

«تراکتاتوس، از ترجمه انگلیسی Dainel Kolak»
پی نوشت: منظور از ارزش، ارزش اخلاقی است، نه مثلا ارزش مادی چیزی.

هیچ نظری موجود نیست: