Google+ Followers

۱۳۹۱/۱۲/۳۰

۴۳۱۲. ۶


۴۳۱۲. ۶ نامیراییِ روحِ انسان در زمان- بقای جاودانه آن پس از مرگ- نه تنها تضمین ناشده است، فرضی است که هیچگاه نتیجۀ مطلوب را نخواهد داشت. اینکه من جاودان بمانم آیا معمایی را خواهد گشود؟ آیا زندگانی جاودانه درست به اندازه زندگی کنونیِ ما معماگونه نیست؟ حل معمایِ زندگی در فضا و زمان، بیرون از فضا و زمان است.
(قطعا این شامل حل هیچ یک از مسائل علوم طبیعی نمی شود.)

پی نوشت: تراکتاتوس از ترجمه انگلیسی Daniel Kolak. 

هیچ نظری موجود نیست: